Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia znamená společenství s idylickými mezilidskými vztahy (jak vznikl název Filantia? slovo filantropie, které nejen charakterizuje naši činnost, ale v původním řeckém významu také vyjadřuje lásku k člověku. K filantropii se připojila bájná země Arkadia, prostá všech intrik)

Nejsou všichni vedoucí vybaveni znalostmi a dovednostmi k řešení problémů, které mohou nastat v jejich týmech

Text: Julie Růžičková, 11.9. 2021

Annabelle strávila většinu svého profesního života prací v online technologickém odvětví. Po ukončení studia informatiky na univerzitě v Torontu pracovala 12 let jako regionální IT manažerka v Havas Prague. V roce 2010 založila dva technologické startupy, jeden se zaměřením na náborová řešení. Po prodeji obou podniků řídila filantropický projekt překladu knihy o ekonomii do 9 jazyků, která byla zdarma distribuována v zemích bývalého Sovětského svazu. Její zkušenosti s budováním a péčí o silné týmy ji vedly k tomu, aby se ujala projektů jako zprostředkovatelka zaměstnanců, kde její rolí bylo poskytovat mediační služby a spolupracovat se stranami sporu na dosažení vzájemně uspokojivého řešení.

V současnosti se Annabelle podílí na rozvoji vzdělávací akademie LiveTheDay a dlouhodobé strategie Filantie. Annabelle žije v České republice třicet let a mluví krásnou češtinou. Je osobností, která přináší do Filantie mezinárodní přesah pro komunikaci našeho tématu, kterým je vztahová kultura. 

 

Annabelle, co tě přimělo stát se spolupracovníkem Filantie?

Na začátku své kariéry jsem pracovala jako regionální IT manažer pro agenturu Havas Praha, kde jsem sledovala, slyšela a vnímala mnoho různých vztahových interakcí mezi svými kolegy. Jako pozorovatel jsem sledovala, jaký dopad měly jejich problémové vztahy na pracovišti i na jejich osobní životy. Kolegové se mi často svěřovali. Vnímala jsem, jak špatné vztahy na pracovišti ovlivňovaly celkovou atmosféru ve firmě, jak dokázaly demotivovat lidi při práci. Později, kdy jsem řídila vlastní startupy a mohla jsem sama přímo ovlivnit nastavení firemní a vztahové kultury, se mi potvrdilo, jaký vliv mají dobré vztahy na pracovišti na to, aby lidé pracovali rádi, cítili se v práci dobře a byli spokojení. 

Vztahové kultuře jsem se věnovala v rámci své další kariéry dlouhodobě a moci pomáhat Filantii s naplněním její vize je pro mě splněným snem.  Filantie již dokázala, že je její činnost potřebná a pomohla již mnoha lidem, kteří čelili šikaně na pracovišti a stejně důležité je i pomáhat organizacím s rozvojem jejich vztahové kultury.

Annabelle, what has motivated you to join the Filantia team?

During my earlier professional years when I worked as Regional IT Manager for Havas Prague, I observed many different kinds of interactions between my colleagues and the impact it had on them both professionally and personally. Oftentimes colleagues would come to me and talk about the challenges they were facing with a person or persons within the agency. I saw first-hand what a huge struggle this was for them, how it affected their overall mood and ability to enjoy their work. With my own startups I was able to have a strong influence on the company culture and saw how both my colleagues and the business flourished in an environment of positive relationships and respectful cooperation. Filantia’s work has already had a huge positive impact on the lives of many individuals who have been the victims of workplace bullying. To be able to contribute to a project which is focused on improving the quality of people’s lives is for me a dream come true.

 

Ve Filantii rozvíjíš projekt Vzdělávací akademie LiveTheDay. Jaká je tvoje vize? Co bude hlavním rysem akademie?

Na pracovišti je „šikana“ stále tabu. Obvykle jen ve velmi extrémních případech šikany, bossování nebo mobbingu může mít někdo odvahu takové chování oznámit, avšak často se oznamovatel stane nežádoucím a problém se obrátí proti němu. Vize LiveTHEday Academy je vytvořit povědomí a porozumění o šikaně na pracovišti a o důležitosti kultury vztahů v pracovním prostředí. Dnes není většina šikany, která mezi kolegy probíhá, nikdy odhalena. Díky tomu může pokračovat bez omezení a to do podoby někdy velmi brutální. Pokud ale je dostatek lidí v organizaci schopno identifikovat šikanu, pokud je nastavený systém, který jim pomůže situaci řešit, a lidé se tak nebojí šikanu oznámit, počet incidentů a závažnost těchto incidentů se výrazně sníží. To je konečný cíl LiveTHEDay Academy.

In Filantia you will develop the educational project LiveTheDay. What is your vision? What will be the main characteristic of the academy?

In the workplace, ‘bullying’ is still a taboo word. It is typically only in very extreme cases of bullying, bossing, or mobbing that someone might have the courage to speak up, and even then, that person is taking a risk as things may well end up working against them, leaving them in an even worse situation. The vision of LiveTheDay Academy is to create awareness and understanding of bullying within the workplace, and the importance of relationship culture has on the work environment. Today, most of the bullying that goes on between colleagues is never exposed. This enables it to go on unchecked. When enough people within an organization are able to identify bullying, are given some tools to help them address it, and are not afraid to speak up, then the number of incidents and the severity of those incidents is going to significantly reduce. That is the ultimate goal for LiveTheDay Academy.

 

Na jaké cílové skupiny se bude LiveTheDay zaměřovat, koho chceš oslovit a v čem bude nabídka služeb výjimečná?

Každý pracovník, od nejstaršího po nejmladšího, od nejméně zkušeného až po nejzkušenějsího, může být iniciátorem, obětí nebo pozorovatelem šikany, bossingu a mobbingu na pracovišti, proto LiveTheDay Academy chce oslovit každého, kdo pracuje v jakémkoli typu organizace. Nabídneme pestrý počet workshopů, aby si každý mohl najít alespoň jeden, ne -li více workshopů, které jsou pro něho relevantní. Naše workshopy nebudou pořádat odborníci v konkrétních oblastech, ale lidé jako já, kteří díky svým rozsáhlým profesionálním a osobním zkušenostem hluboce ocenili význam kultury vztahů v rámci organizace. Během našich workshopů můžete očekávat, že se zapojíte do intenzivní diskuse, budete sledovat a diskutovat o příslušných videích, účastnit se hraní rolí a mnoha dalších interaktivních aktivit. Naším cílem je, abyste se na konci workshopu účastníci cítili sebevědomější, povzbuzeni a odhodlaní.

Which target groups will LiveTHEday target, who do you want to address, and in which way will the offered services be unique.

Everyone from most senior to most junior can be an initiator, victim, or observer of bullying, bossing, and mobbing in the workplace, so LiveTheDay Academy is for anyone that works in any type of organization. We will offer a varied number of workshops so that everyone will be able to find at least one, if not more, workshops that are relevant to them. Our workshops will not be run by experts in specific fields, but by people like myself who through their own extensive professional and personal experiences have developed a deep appreciation for the significance of the relationship culture within an organization. During our workshops, you can expect to engage in intensive discussion, watch and discuss relevant videos, participate in role-playing, and many more interactive activities. Our aim is that by the end of a workshop you will feel invigorated, uplifted, and empowered!

 

Ty sama máš bohaté zkušenosti s interním auditem ve firmách, analýzou vztahové Předpokládám, že právě ty využiješ i při rozvoji jak LiveTheDay, tak dalších projektů Filantie.

Ano, určitě. Moje zkušenost s prací se společnostmi, které čelily problémům se vztahy, mi dala hluboké porozumění potřebám lidí, kteří se stali oběťmi šikany. Viděla jsem, do jaké míry je to může ovlivnit, jak to může doslova zničit jejich vášeň pro jejich práci, způsobit problémy v jejich osobním životě a vytvořit obecnou apatii k životu. Díky svým zkušenostem vím, jak důležitá je role lídrů při vytváření kultury v organizaci a že ne všichni vedoucí jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi k řešení problémů, které mohou v jejich týmech nastat. Všechny tyto zkušenosti budou určitě začleněny zúročím v práci pro Filantii.

You are experienced with providing internal audits and analyses of company culture. I suppose you will use these experiences not only while developing LiveTHEday, but also other Filantia projects.

Yes definitely. My experience working with companies that were facing relationship challenges has given me a deep understanding of the needs of people who are victims of bullying. I have seen the degree to which this can affect them, how it can literally destroy their passion for their work, cause issues in their personal lives and create a general apathy for life. I’ve also seen how important the role of leaders is in establishing the culture within an organization, and that not all leaders are equipped with the knowledge and skills to resolve issues that may arise within their teams. All these experiences will definitely be incorporated into any work that I do with Filantia.

 

Sama jsi založila startup zaměřený na náborová řešení, co přesně bylo obsahem?

You founded your own startup focused on hiring solutions. What exactly was the focus?

We built an online recruitment application that enables the management and tracking of candidates during the recruitment process. Of course there are already plenty of such applications available on the market, but having had the experience of being both a recruiter and a candidate several times over the years, it became clear that there are significant challenges for both sides. As a recruiter, you can be overwhelmed with administrative work - tracking incoming applications, communicating with candidates (both rejected and qualified), communicating with hiring managers, setting up and attending interviews, etc. In the end, the recruiter has hardly any time left to really spend time with the candidates and get to know them, which makes it almost impossible for them to select the very best. As a candidate, you can often end up having a bad experience during the recruitment process. You may never get a response to your application, or feedback after submitting a test task or an interview. This is certainly not an optimal first experience with a company you might invest the next several years of your professional life into. So as we built our online recruitment application we focused intensely on reducing administrative overhead for recruiters, and enabling seamless communication between the recruitment team and the candidates, and also internally amongst the colleagues involved in the recruitment process. Our ambition was to see better hires being made which would profit both the organization and the candidate.

 

Hodně jsi tedy poznala HR pracovníky, s mnohými jsi jednala, znáš standardní náborový proces, jeho slabá místa. Jak hodnotíš současný stav náborového procesu ve firmách?

Nedovolím si provádět nějaké obecné hodnocení procesu náboru v rámci společností. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují způsob náboru a jeho kvalitu. Ti, kteří řídí náborový proces, často ani nejsou schopni implementovat „ideální“ náborový proces z důvodu omezeného rozpočtu, nebo kvůli tlaku na obsazení pozic v krátkém časovém období. Podle mého názoru příliš mnoho společností stále podceňuje důležitost HR. Vlastně věřím, že HR by mělo mít nejdůležitější statut v jakékoli organizaci. Proč? Společnost může vyrábět věci, prodávat/kupovat položky nebo služby, obchodovat s jinými společnostmi atd., pouze tehdy, pokud má zaměstnance. Bez zaměstnanců zůstane jen prázdná skořápka, která nemůže dosáhnout absolutně ničeho. Zaměstnanci tvoří společnost. A právě HR je odpovědný za nábor a udržení zaměstnanců. A cílem společnosti, každé společnosti, je mít dobré zaměstnance. A udržet si ty nejlepší znamená, vytvořit podmínkyky pro to, aby pracovali rádi.

You’ve had the opportunity to get to know a lot of HR people, you’ve spent time working with them - what do you think are the weak points of the hiring process? How would you assess the current state of the hiring process within companies?

I don’t think I can make any general evaluation of the hiring process within companies. There are so many factors that affect how hiring is handled within companies. Often times those managing the hiring process are not even in a position to implement the ‘ideal’ hiring process because of limitations in budget, their own time resources, or pressure to fill the positions in a short timespan. What I can say, however, is that in my opinion too many companies still underestimate the importance of HR. I actually believe HR to be the most important function within any organization. Why? A company only can only produce things, sell/buy items or services, do business with other companies etc when it has employees. Remove the employees and you are left with just an empty shell that can achieve absolutely nothing. So the employees are the company. And HR is responsible for the recruitment and retainment of the employees.

Říká se, že problém vztahové kultury se pozná podle vysoké fluktuace zaměstnanců, souhlasíš s tím?

Pokud organizace nabízí práci na základě projektu, který je časově omezený, pak se očekává vysoká fluktuace a není indikátorem nezdravého pracovního prostředí. Pokud však v organizaci, která nabízí převážně stálá místa, dochází k velkým výkyvům, pak by to rozhodně mohl být varovný signál. Je to celkem logické. Pokud si představíte, že děláte práci, kterou milujete, a pracujete v prostředí, kde se cítíte dobře, vaše práce je oceňována a je s vámi zacházeno s respektem, kde se nebojíte jít ráno do práce, tak proč byste z takového zaměstnání odcházeli. Jistěže i na pracovištích se zdravou kulturu vztahů existují důvody ke změně zaměstnání, například omezený potenciál dalšího rozvoje, váš vlastní zájem změnit to, co děláte atd., Ale tyto situace by způsobily pouze normální fluktuaci. Takže ano, vysoká fluktuace by rozhodně mohla být varovným signálem.

It´s commonly said that the fluctuation of employees is a sign of an un-healthy / toxic culture in the workplace, do you agree?

If an organization offers project-based work, then high fluctuation is expected and is not an indicator of an unhealthy work environment. If however there is high fluctuation within an organization that offers mostly permanent positions, then this could definitely be a warning signal. It is quite logical. If you imagine that you are doing a job you love and are working in an environment where you feel good, where you are appreciated and treated with respect, where you do not dread going to work in the morning, then why would you quit. Now, even in such environments, there are reasons to change your job, such as the limited potential to develop yourself further, your own interest in changing what you are doing, and so on, but these kinds of situations would only cause normal fluctuation. So yes, high fluctuation could definitely be a red flag.

Než nastoupím do firmy, na co si mám dát pozor? Jak poznám, že je ve firmě zdravá firemní kultura a nejsou tam patologické vztahy? Mohu se spolehnout jen webovou prezentaci firmy, která je pochopitelně vždy líbivá a dokonalá?

Ráda bych nabídla přesný návod, mohu jen sdělit radu na základě vlastních zkušeností. Doporučuji, vnímat interakci, kterou máte s lidmi ze společnosti. Než vám bude nabídnuta práce, pravděpodobně se setkáte s někým z HR, se svým budoucím šéfem a případně s některými kolegy, se kterými můžete nakonec pracovat. Věnujte velkou pozornost tomu, jak s vámi tito lidé komunikují. Sledujte, jak se cítíte v jejich společnosti - byl někdo, v jehož společnosti jste se cítili nejistí, v nepohodě? Jakáje atmosféra ve firmě, jak spolu lidé komunikují, jak na vás působí atmosféra celé společnosti? Toto jsou nejsilnější ukazatele kultury vztahů v rámci společnosti. Nespoléhejte se příliš na to, co vám říkají o tom, jak je společnost skvělá, ale zaměřte se spíše na to, jak se cítíte, když jste v prostoru firmy, když sledujete její zaměstnance, jak s vámi lidé komunikují. Poslouchejte své nitro a důvěřujte mu.

Before I join a company, what should I look out for? How do I recognize that the company has a healthy company culture, that it doesn’t have a toxic environment? Can I fully rely on how the company presents itself online, which is understandably always attractive and perfect?

Though it would be great, I certainly cannot offer a step-by-step guide for this. However, what I can advise is to pay close attention during the recruitment process to the interaction you have with people from the company. Before you are offered a job, you will have most likely met with someone from HR, your future boss, and possibly some colleagues you may end up working with. Pay close attention to how all these people interact with you. Observe how you feel - was there anyone in whose company you felt unsure, not at ease, perhaps a little judged. These are the strongest indicators of the relationship culture within the company. Do not focus too much on what you are being told about how great the company is, but focus rather on how you are being made to feel. Listen to your gut and trust it.