Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Lze šikanu na pracovišti tolerovat? Je za ni zaměstnavatel zodpovědný? A může být hodnocena jako trestná?

Filantia ve spolupráci s advokátní kanceláří PLICKA & PARTNERS připravila odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy v rámci pracovněprávní oblasti.

Je šikana trestná a může se jí zaměstnavatel dopouštět a odpovídat za ni?

Šikana je v České republice zakázána zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném a účinném znění, který zakazuje diskriminaci zaměstnanců na pracovišti a prosazuje zásadu rovného zacházení. Pokud k šikaně na pracovišti dochází, zaměstnavatel může být za tuto šikanu odpovědný. Může se jednat jak o nemajetkovou újmu ve formě újmy na zdraví, zásah do osobnostních práv zaměstnance, tak i o škodu na majetku, přičemž odpovědnost zaměstnavatele vzniká v okamžiku, kdy zaměstnanec rozváže pracovní poměr v přímém důsledku šikany ze strany svého nadřízeného. Vždy však záleží na okolnostech daného případu, někdy totiž může intenzita šikany dosahovat dokonce i trestného činu, kdy se zaměstnavatel stává trestně odpovědným. 

V případě potřeby cokoliv blíže konzultovat, neváhejte advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS na e-mailové adrese: info@plickapartners.cz či na telefonním čísle: +420 212 344 444, kontaktovat. Právní tým PLICKA & PARTNERS je Vám v rámci řešení jakýchkoliv problémů (nejen v rámci oblasti pracovněprávní), kdykoliv k dispozici. Díky spolupráci s Nadačním Fondem Filantia je Vám tak schopna nabídnout své služby za co nejvýhodnějších podmínek.

Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS ke shora uvedenému dodává, že je ke každému klientovi, nejčastějším dotazům navzdory, potřeba přistupovat individuálně stejně jako k jeho případu. Odpovědi této advokátní kanceláře nepředstavují doporučení uskutečnit či neuskutečnit jakékoliv konkrétní faktické či právní kroky, aniž by tyto byly bez předběžného projednání s advokátní kanceláří PLICKA & PARTNERS náležitě konzultovány a písemně odsouhlaseny.

Nadační fond Filantia si vybral spolupráci právě s touto advokátní kanceláří nejen z důvodu vysokých morálních a etických hodnot, které tato advokátní kancelář prosazuje, ale také proto, že se jedná o každoročně oceňovanou advokátní kancelář v rámci těch nejprestižnějších právních soutěží v České republice. Mezi její významné úspěchy patří např. ocenění vedoucího partnera kanceláře Roberta Plicky jako Právníka roku 2018 v kategorii Pro bono, ocenění Roberta Plicky jako Osobnosti roku 2018 v rámci projektu Český Goodwill, který oceňuje podnikatele a firmy, kterých si lidé váží pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci. Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS je každoročně oceňována v rámci prestižního firemního žebříčku Právnická firma roku a právnické soutěže pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

Neoddělitelnou součást její firemní kultury tvoří společenská odpovědnost, a i z tohoto důvodu se advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS rozhodla podporovat projekt Nadačního fondu Filantia, který se zaměřuje na zdravé vztahy na pracovišti, bezpečné pracovní prostředí a prevenci patologických jevů v této oblasti, což je i jedním z cílů této advokátní kanceláře, která nejen na poli pracovněprávním prosazuje společenské hodnoty a dodržování striktně nastavených etických a morálních pravidel.