Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

PRÁVNÍ PORADNA FILANTIA

Nadační fond Filantia si vybral spolupráci právě s touto advokátní kanceláří nejen z důvodu vysokých morálních a etických hodnot, které tato advokátní kancelář prosazuje, ale také proto, že se jedná o každoročně oceňovanou advokátní kancelář v rámci těch nejprestižnějších právních soutěží v České republice. Mezi její významné úspěchy patří např. ocenění vedoucího partnera kanceláře Roberta Plicky jako Právníka roku 2018 v kategorii Pro bono, ocenění Roberta Plicky jako Osobnosti roku 2018 v rámci projektu Český Goodwill, který oceňuje podnikatele a firmy, kterých si lidé váží pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci. Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS je každoročně oceňována v rámci prestižního firemního žebříčku Právnická firma roku a právnické soutěže pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

Neoddělitelnou součást její firemní kultury tvoří společenská odpovědnost, a i z tohoto důvodu se advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS rozhodla podporovat projekt Nadačního fondu Filantia, který se zaměřuje na zdravé vztahy na pracovišti, bezpečné pracovní prostředí a prevenci patologických jevů v této oblasti, což je i jedním z cílů této advokátní kanceláře, která nejen na poli pracovněprávním prosazuje společenské hodnoty a dodržování striktně nastavených etických a morálních pravidel.

Vaše dotazy nám zasílejte na info@filantia.cz 

Lze šikanu na pracovišti tolerovat? Je za ni zaměstnavatel zodpovědný? A může být hodnocena jako trestná?
Je šikana trestná a může se jí zaměstnavatel dopouštět a odpovídat za ni? Šikana je v České republice zakázána zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném a účinném znění, který zakazuje diskriminaci zaměstnanců na pracovišti a prosazuje zásadu rovného zacházení. Pokud k šikaně na pracovišti dochází, zaměstnavatel může být za tuto šikanu odpovědný. Může se jednat jak o nemajetkovou újmu ve formě újmy na zdraví, zásah do osobnostních práv zaměstnance, tak i o škodu na majetku, přičemž odpovědnost zaměstnavatele vzniká v okamžiku, kdy zaměstnanec rozváže pracovní poměr v přímém důsledku šikany ze strany svého nadřízeného. Vždy však záleží na okolnostech daného případu, někdy totiž může intenzita šikany dosahovat dokonce i trestného činu, kdy se zaměstnavatel stává trestně odpovědným.  V případě potřeby cokoliv blíže konzultovat, neváhejte advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS na e-mailové adrese: info@plickapartners.cz či na telefonním čísle: +420 212 344 444, kontaktovat. Právní tým PLICKA & PARTNERS je Vám v rámci řešení jakýchkoliv problémů (nejen v rámci oblasti pracovněprávní), kdykoliv k dispozici. Díky spolupráci s Nadačním Fondem Filantia je Vám tak schopna nabídnout své služby za co nejvýhodnějších podmínek. Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS ke shora uvedenému dodává, že je ke každému klientovi, nejčastějším dotazům navzdory, potřeba přistupovat individuálně stejně jako k jeho případu. Odpovědi této advokátní kanceláře nepředstavují doporučení uskutečnit či neuskutečnit jakékoliv konkrétní faktické či právní kroky, aniž by tyto byly bez předběžného projednání s advokátní kanceláří PLICKA & PARTNERS náležitě konzultovány a písemně odsouhlaseny. Nadační fond Filantia si vybral spolupráci právě s touto advokátní kanceláří nejen z důvodu vysokých morálních a etických hodnot, které tato advokátní kancelář prosazuje, ale také proto, že se jedná o každoročně oceňovanou advokátní kancelář v rámci těch nejprestižnějších právních soutěží v České republice. Mezi její významné úspěchy patří např. ocenění vedoucího partnera kanceláře Roberta Plicky jako Právníka roku 2018 v kategorii Pro bono, ocenění Roberta Plicky jako Osobnosti roku 2018 v rámci projektu Český Goodwill, který oceňuje podnikatele a firmy, kterých si lidé váží pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci. Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS je každoročně oceňována v rámci prestižního firemního žebříčku Právnická firma roku a právnické soutěže pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory. Neoddělitelnou součást její firemní kultury tvoří společenská odpovědnost, a i z tohoto důvodu se advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS rozhodla podporovat projekt Nadačního fondu Filantia, který se zaměřuje na zdravé vztahy na pracovišti, bezpečné pracovní prostředí a prevenci patologických jevů v této oblasti, což je i jedním z cílů této advokátní kanceláře, která nejen na poli pracovněprávním prosazuje společenské hodnoty a dodržování striktně nastavených etických a morálních pravidel.

Read more
Zaměstnavatel mě chce donutit k podání výpovědi
Zaměstnavatel mě chce donutit k podání výpovědi, tuším však, že je to pro mě finančně nevýhodné. V prvé řadě je potřeba zmínit, že výpověď je jednostranným právním jednáním a je tak pouze na úvaze zaměstnance (pokud tedy není zaměstnanci dána výpověď již ze strany zaměstnavatele), zda k takovému kroku přistoupí či nikoliv, v žádném případě nesmí být k tomuto kroku zaměstnanec donucen. V případě, že je na zaměstnance ze strany zaměstnavatele již dlouho vyvíjen nátlak, neměl by mu za žádných okolností podlehnout. V takových situacích bývá pro zaměstnance nejjednodušší kontaktovat právního zástupce, který mu následně může být s ukončením pracovního poměru (případně s dalším - avšak bezproblémovým - pokračováním v pracovním poměru) nápomocen, záleží totiž vždy na okolnostech daného případu, což se odráží i v samotné finanční výhodnosti. I v případě, kdy by zaměstnanci byla dána výpověď ze strany zaměstnavatele, nemusí to nutně znamenat, že půjde o platné skončení pracovního poměru. Aby totiž byla výpověď považována za platnou, musí splňovat veškeré striktně dané podmínky. V praxi se často setkáváme s výpověďmi, které tyto podmínky nesplňují, či nekalými praktikami zaměstnavatelů, kdy je například zaměstnanec donucen podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru. Tato jednání ze strany zaměstnavatele následně u soudu ve většině případů úspěšně zneplatníme ve prospěch zaměstnance. V případě potřeby cokoliv blíže konzultovat, neváhejte advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS na e-mailové adrese: info@plickapartners.cz či na telefonním čísle: +420 212 344 444, kontaktovat. Právní tým PLICKA & PARTNERS je Vám v rámci řešení jakýchkoliv problémů (nejen v rámci oblasti pracovněprávní), kdykoliv k dispozici. Díky spolupráci s Nadačním Fondem Filantia je Vám tak schopna nabídnout své služby za co nejvýhodnějších podmínek. Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS ke shora uvedenému dodává, že je ke každému klientovi, nejčastějším dotazům navzdory, potřeba přistupovat individuálně stejně jako k jeho případu. Odpovědi této advokátní kanceláře nepředstavují doporučení uskutečnit či neuskutečnit jakékoliv konkrétní faktické či právní kroky, aniž by tyto byly bez předběžného projednání s advokátní kanceláří PLICKA & PARTNERS náležitě konzultovány a písemně odsouhlaseny. Nadační fond Filantia si vybral spolupráci právě s touto advokátní kanceláří nejen z důvodu vysokých morálních a etických hodnot, které tato advokátní kancelář prosazuje, ale také proto, že se jedná o každoročně oceňovanou advokátní kancelář v rámci těch nejprestižnějších právních soutěží v České republice. Mezi její významné úspěchy patří např. ocenění vedoucího partnera kanceláře Roberta Plicky jako Právníka roku 2018 v kategorii Pro bono, ocenění Roberta Plicky jako Osobnosti roku 2018 v rámci projektu Český Goodwill, který oceňuje podnikatele a firmy, kterých si lidé váží pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci. Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS je každoročně oceňována v rámci prestižního firemního žebříčku Právnická firma roku a právnické soutěže pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory. Neoddělitelnou součást její firemní kultury tvoří společenská odpovědnost, a i z tohoto důvodu se advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS rozhodla podporovat projekt Nadačního fondu Filantia, který se zaměřuje na zdravé vztahy na pracovišti, bezpečné pracovní prostředí a prevenci patologických jevů v této oblasti, což je i jedním z cílů této advokátní kanceláře, která nejen na poli pracovněprávním prosazuje společenské hodnoty a dodržování striktně nastavených etických a morálních pravidel.

Read more
Mohu si v zaměstnání, například během jednání, pořizovat nahrávky?
Mohu si v zaměstnání, například během jednání, pořizovat nahrávky? Pokud ne, jakým jiným způsobem mohu dokázat šikanózní jednání ze strany mého zaměstnavatele či ze strany mých kolegů? Obecně platí, že nahrávky projevů osobní povahy, tedy projevů nesouvisejících s pracovní, obchodní či jinou veřejnou činností, učiněné bez souhlasu nahrávaného, nejsou většinou přípustné jako důkazní prostředek, jelikož významně narušují soukromí nahrávaného. Odlišně je však potřeba posuzovat případy, kdy je tajné pořízení audiozáznamu rozhovoru součástí obrany oběti trestného činu proti pachateli nebo jde-li o způsob dosažení právní ochrany pro výrazně slabší stranu významného občanskoprávního a zejména pracovněprávního sporu. Pro pracovněprávní vztahy bylo tedy shora uvedené pravidlo judikaturou Ústavního soudu modifikováno. V pracovněprávním vztahu se totiž zaměstnanec považuje za slabší smluvní stranu a při ochraně jeho práv je k tomu tak nutné náležitě přihlížet. V případě, že tajné pořízení audiozáznamu směřuje k dosažení právní ochrany výrazně slabší smluvní strany významného občanskoprávního a zejména pracovněprávního sporu (zaměstnance), může takový audiozáznam, učiněný bez vědomí nahrávané osoby, být v některých případech považován za přípustný i přesto, že obsahuje projevy osobní povahy. Toto právo však nepřísluší slabší straně vždy a není tak v souladu s právem, pokud si zaměstnanec bude nahrávat každé jednání se zaměstnavatelem či kolegy, pokud k tomu není dán závažný důvod. Podmínkou je závažná újma, která slabší straně hrozí, a bez užití takové audionahrávky by k ní s největší pravděpodobností došlo. Takovou závažnou újmou může být například ztráta zaměstnání. Opatření jediného nebo klíčového důkazu touto cestou je tak obdobné k jednání za podmínek krajní nouze či povolené svépomoci. Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS ke shora uvedenému dodává, že je ke každému klientovi, nejčastějším dotazům navzdory, potřeba přistupovat individuálně stejně jako k jeho případu. Odpovědi této advokátní kanceláře nepředstavují doporučení uskutečnit či neuskutečnit jakékoliv konkrétní faktické či právní kroky, aniž by tyto byly bez předběžného projednání s advokátní kanceláří PLICKA & PARTNERS náležitě konzultovány a písemně odsouhlaseny. Nadační fond Filantia si vybral spolupráci právě s touto advokátní kanceláří nejen z důvodu vysokých morálních a etických hodnot, které tato advokátní kancelář prosazuje, ale také proto, že se jedná o každoročně oceňovanou advokátní kancelář v rámci těch nejprestižnějších právních soutěží v České republice. Mezi její významné úspěchy patří např. ocenění vedoucího partnera kanceláře Roberta Plicky jako Právníka roku 2018 v kategorii Pro bono, ocenění Roberta Plicky jako Osobnosti roku 2018 v rámci projektu Český Goodwill, který oceňuje podnikatele a firmy, kterých si lidé váží pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci. Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS je každoročně oceňována v rámci prestižního firemního žebříčku Právnická firma roku a právnické soutěže pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory. Neoddělitelnou součást její firemní kultury tvoří společenská odpovědnost, a i z tohoto důvodu se advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS rozhodla podporovat projekt Nadačního fondu Filantia, který se zaměřuje na zdravé vztahy na pracovišti, bezpečné pracovní prostředí a prevenci patologických jevů v této oblasti, což je i jedním z cílů této advokátní kanceláře, která nejen na poli pracovněprávním prosazuje společenské hodnoty a dodržování striktně nastavených etických a morálních pravidel.

Read more