Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Mohu si v zaměstnání, například během jednání, pořizovat nahrávky?

Filantia ve spolupráci s advokátní kanceláří PLICKA & PARTNERS připravila odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy v rámci pracovněprávní oblasti.

Mohu si v zaměstnání, například během jednání, pořizovat nahrávky? Pokud ne, jakým jiným způsobem mohu dokázat šikanózní jednání ze strany mého zaměstnavatele či ze strany mých kolegů?

Obecně platí, že nahrávky projevů osobní povahy, tedy projevů nesouvisejících s pracovní, obchodní či jinou veřejnou činností, učiněné bez souhlasu nahrávaného, nejsou většinou přípustné jako důkazní prostředek, jelikož významně narušují soukromí nahrávaného. Odlišně je však potřeba posuzovat případy, kdy je tajné pořízení audiozáznamu rozhovoru součástí obrany oběti trestného činu proti pachateli nebo jde-li o způsob dosažení právní ochrany pro výrazně slabší stranu významného občanskoprávního a zejména pracovněprávního sporu.

Pro pracovněprávní vztahy bylo tedy shora uvedené pravidlo judikaturou Ústavního soudu modifikováno. V pracovněprávním vztahu se totiž zaměstnanec považuje za slabší smluvní stranu a při ochraně jeho práv je k tomu tak nutné náležitě přihlížet. V případě, že tajné pořízení audiozáznamu směřuje k dosažení právní ochrany výrazně slabší smluvní strany významného občanskoprávního a zejména pracovněprávního sporu (zaměstnance), může takový audiozáznam, učiněný bez vědomí nahrávané osoby, být v některých případech považován za přípustný i přesto, že obsahuje projevy osobní povahy. Toto právo však nepřísluší slabší straně vždy a není tak v souladu s právem, pokud si zaměstnanec bude nahrávat každé jednání se zaměstnavatelem či kolegy, pokud k tomu není dán závažný důvod. Podmínkou je závažná újma, která slabší straně hrozí, a bez užití takové audionahrávky by k ní s největší pravděpodobností došlo. Takovou závažnou újmou může být například ztráta zaměstnání. Opatření jediného nebo klíčového důkazu touto cestou je tak obdobné k jednání za podmínek krajní nouze či povolené svépomoci.

Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS ke shora uvedenému dodává, že je ke každému klientovi, nejčastějším dotazům navzdory, potřeba přistupovat individuálně stejně jako k jeho případu. Odpovědi této advokátní kanceláře nepředstavují doporučení uskutečnit či neuskutečnit jakékoliv konkrétní faktické či právní kroky, aniž by tyto byly bez předběžného projednání s advokátní kanceláří PLICKA & PARTNERS náležitě konzultovány a písemně odsouhlaseny.

Nadační fond Filantia si vybral spolupráci právě s touto advokátní kanceláří nejen z důvodu vysokých morálních a etických hodnot, které tato advokátní kancelář prosazuje, ale také proto, že se jedná o každoročně oceňovanou advokátní kancelář v rámci těch nejprestižnějších právních soutěží v České republice. Mezi její významné úspěchy patří např. ocenění vedoucího partnera kanceláře Roberta Plicky jako Právníka roku 2018 v kategorii Pro bono, ocenění Roberta Plicky jako Osobnosti roku 2018 v rámci projektu Český Goodwill, který oceňuje podnikatele a firmy, kterých si lidé váží pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci. Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS je každoročně oceňována v rámci prestižního firemního žebříčku Právnická firma roku a právnické soutěže pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

Neoddělitelnou součást její firemní kultury tvoří společenská odpovědnost, a i z tohoto důvodu se advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS rozhodla podporovat projekt Nadačního fondu Filantia, který se zaměřuje na zdravé vztahy na pracovišti, bezpečné pracovní prostředí a prevenci patologických jevů v této oblasti, což je i jedním z cílů této advokátní kanceláře, která nejen na poli pracovněprávním prosazuje společenské hodnoty a dodržování striktně nastavených etických a morálních pravidel.