Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia znamená společenství s idylickými mezilidskými vztahy (jak vznikl název Filantia? slovo filantropie, které nejen charakterizuje naši činnost, ale v původním řeckém významu také vyjadřuje lásku k člověku. K filantropii se připojila bájná země Arkadia, prostá všech intrik)

Etický kodex Svépomocné vztahové skupiny Filantia

Vztahy ve skupině jsou založené na důvěře a respektu a dobrovolnosti

ETICKÝ KODEX Nadačního fondu Filantia

Svépomocné vztahové skupiny

Podepisuje účastník (klient)

 1. Obecné etické zásady
  • Účast ve Svépomocné vztahové skupině Filantia je založená na hodnotě demokracie a lidských práv.
  • Každý účastník předchází diskriminaci a stigmatizaci klientů služby a respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho pohlaví, věk, zdravotní stav, národnost, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a životní historii.

 

 1. Pravidla etického chování účastníka skupiny
  • Při práci ve skupině postupuje vždy s respektem ke všem stranám.
  • Nevyužívá Svépomocnou vztahovou skupinu pro získávání klientů / klientek do vlastní soukromé praxe či soukromé praxe osob jemu blízkých.
  • Respektuje soukromí, důstojnost a práva účastníků / účastnic a dbá na ochranu jejich osobních údajů.
  • Neeviduje osobní data a další informace o účastnících, která jsou sdělována s ohledem na potřebnost při zajištění služeb a dalšího poradenství, které mají být poskytovány. Informace o účastnících eviduje pouze moderátor skupiny zastupující organizátora Nadační fond Filantia se souhlasem účastníka / účastnice, s výjimkou situací stanovených zákonem.
  • Respektuje rozhodnutí účastníka / účastnice o řešení jeho / její situace.
  • Nepřebírá odpovědnost za rozhodování a chování účastníka / účastnice.
  • K účastníkům / účastnicím zaujímá nehodnotící postoj.

 

 

 1. Ve vztahu k Nadačnímu fondu Filantia účastník / účastnice:
  • Respektuje Vnitřní pravidla a Metodické postupy.
  • Pomáhá vytvořit prostředí podněcující osobní rozvoj a zdravé vztahy.

 

 1. Mlčenlivost
  • Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s přípravou a výkonem Svépomocné skupiny.
  • Mlčenlivost se vztahuje na celý průběh Svépomocné skupiny a dobu tří let po ukončení aktivní účasti člena skupiny.
  • Povinností mlčenlivosti nejsou účastníci vázáni, stanoví-li to zvláštní právní předpis, a dále v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, je-li předmětem řízení Spor plynoucí z výkonu činnosti moderátora skupiny a mezi účastníky, a dále v rozsahu nezbytném pro svou obranu v rámci výkonu dohledu nad činností moderátora nebo v kárném řízení.

 

Vnitřní pravidla svépomocné skupiny

 • účast ve skupině je dobrovolná
 • skupina není monitorována, nahrávána, nejsou pořizované fotografické materiály bez souhlasu účastníků / účastnic
 • soukromá a osobní data účastníků smí evidovat pouze moderátor skupiny zastupující organizátora Nadační fond Filantia se souhlasem účastníka / účastnice za účelem zajištění odborné služby

 

Jméno:

 

Podpis: