Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti. Filantia = filantropie ( láska k člověku) + Arkadia ( bájná země prostá všech intrik)

Filantia - znamená nová, neodhalená země

Budujte Filantii s námi. Je to prostor pozitivních změn.

Kde se vzal název „Filantia“? Slovy klasika: „…that is the question…“.

Jde o spojení dvou řeckých slov? Slovo filos/filosofie, které představuje touhu po moudrosti, hledání pravdy, poznání, smyslu života, rozumné argumentace a diskuze? A slovo antiquitas/antika, které představuje dávné časy vzhlížející k uměleckému ideálu?

Nebo snad Filantia vznikla spojením slov fil/filo = mít rád, milovat a anti = opak, proti? Tato slova mohou vyjadřovat lásku k člověku, která není uskutečňována.

Je možné, že v některých z nás evokuje název naší nadace obsah podobného slova filantropia = filein, milovat a anthrópos, člověk – láska k člověku? Uznávání hodnot člověka a lidskosti, jako základní kámen pro motivovanou dobročinnost?

Co se tedy skrývá pod záhadným slovem Filantia, kterému dal život pan Jiří Devát, předseda správní rady nadace? To se dočtete přímo v rozhovoru s Jiřím zde.

Filantia hledá pravdu a cestu k ideálu vztahů na pracovišti, je otevřená diskuzi, zakládá si na racionální argumentaci, uznává hodnoty člověka a lidskosti, pomáhá lidem, aby se cítili sami sebou a žili svůj osobní i pracovní život plnohodnotně a smysluplně, vytváří bezpečné mosty mezi kolegy, mezi nadřízenými a podřízenými bez újmy na psychickém zdraví.

Filantia je filozofie zdravých vztahů na pracovišti i mimo ně.

 

Účel nadačního fondu Filantia je veřejně prospěšný a dobročinný.

  • Smyslem je podpora rozvoje osobnosti jednotlivce, jako i celé společnosti s cílem vytvořit pozitivní změny v oblasti pracovně právních vztahů v prostředích firem, akademické sféry, vzdělávacích institucích.
  • Cílem je podpora rozvoje zdravé firemní kultury založené na atraktivní propozici firemních hodnot.
  • Prostřednictvím projektů a zapojením odborníků se nadační fond zaměřuje na vzdělávání společnosti v oblasti témat psychického násilí v pracovně právních vztazích, jakož i osobních, popularizuje správné metody vhodné k eliminaci těchto jevů, poskytuje odbornou i právní pomoc obětem.
  • Záměrem nadačního fondu je organizovat sbírky a fundraisingové aktivity ve prospěch vlastních projektů – vzdělávacích, popularizačních, jako i ve prospěch ostatních sociálních, kulturních a vzdělávacích organizací.

Správní rada nadačního fondu Filantia