Usilujeme o zdravé mezilidské vztahy na pracovišti

Svépomocná vztahová skupina

Svépomocná skupina Filantia je postavená na principu skupinové psychoterapie, která pokrývá léčbu následků stresu a traumatu, způsobených dlouhodobým psychickým násilím (tj. primárně bossingem a mobbingem) v pracovním prostředí.

Teorie metody svépomocné vztahové skupiny je založena na konceptu, že hojení ran způsobených stresem, právě prožívaným traumatem či posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), které mají své kořeny v dlouhodobě provozované šikaně, lze léčit prostřednictvím kontaktního terapeutického vztahu.

V lidských vztazích je důležitá potřeba vyjádřit vděčnost a laskavost. Když je mezi členy skupiny pocit bezpečí, poskytují si sdílenou zkušenost a stabilitu, mohou se na sebe spolehnout a dostávají tak příležitost k sebedefinici a k vytváření vzájemných vztahů. Jsou pak často vděční a chtějí vyjádřit svoji náklonnost, v čemž by jim měl být nápomocný vedoucí skupiny. Je to důvěra, sdílený vztah, validace, konzistentní spolehlivost, bezpečnost a neustálá reakce na vztahové potřeby každého člověka, která pomáhá odstranit pocity křivdy, napravuje kumulativní zanedbávání, rozpouští chronický stres a léčí trauma.

 

Lepší vztahy v práci po celý rok
Původně jsme oslovili osobnosti se žádostí, aby nám poskytli svůj status k příležitosti oslavy Mezinárodního dne lepších vztahů, který připadá na 30. dubna. Avšak, sešlo se nám tolik statusů, že jsme si uvědomili, že omezovat jejich platnost jen na toto datum by byla škoda. Lepší vztahy v práci přece chceme mít po celý rok. Věříme, že Vás každý jednotlivý status inspiruje.       

Read more
Svépomocná vztahová skupina - přihláška
Skupina se stala pro mě pilířem, o který se lze opřít. Nacházím zde velké porozumění, oporu a také pocit bezpečí. Jsem vděčná za to, že taková skupina existuje a že jsem zde potkala takové lidi, kteří mají nejen obdobnou zkušenost, ale také vědomosti a znalosti, jejichž sdílení je pro mne velkou pomocí. Přeji všem, kteří si prochází nebo prošli bossingem, mobbingem nebo šikanou v zaměstnání, aby měli takové štěstí jako já a měli možnost se svěřit a sdílet své trápení zde, ve Filantii.  Lenka   Jde o unikátní projekt, který jsme budovali dlouho. A ověřili jsme si, že Svépomocná skupina má svůj význam pro mnoho lidí. Že umí pomáhat a poskytovat podporu. Je to citlivé téma, pokud Vás někdo v práci šikanuje, bossuje, mobbuje, zkrátka činí Vám příkoří.   Stud, neznalost našich práv, nátlak na pracovišti, psychické vyčerpání, ponižování, kterému čelíme, to všechno nás omezuje a brání tomu, abychom se dokázali ohradit. Možnost mít se s kým poradit, svěřit se, slyšet názory druhých, kteří nejsou zatíženi emocemi a mohou nám pomoci vidět situaci z jiných úhlů pohledů, to je velmi důležité.    Pokud právě prožíváte na pracovišti těžké období, hledáte radu, zapojte se do Svépomocné skupiny Filantia. Tuto unikátní službu poskytuje Filantia zdarma. Nejprve se seznamte s Etickým kodexem skupiny. Vyplňte přihlašovací formulář zde.  S dalšími instrukcemi Vás budeme kontaktovat. Skupina se schází každé dva týdny, v časové dotaci 2 hodiny. Skupiny probíhají v současnosti online. Maximální počet účastníků je 10 osob.  Pamatujte, nejste v tom sami. 

Read more
Etický kodex Svépomocné vztahové skupiny Filantia
ETICKÝ KODEX Nadačního fondu Filantia Svépomocné vztahové skupiny Podepisuje účastník (klient) Obecné etické zásady Účast ve Svépomocné vztahové skupině Filantia je založená na hodnotě demokracie a lidských práv. Každý účastník předchází diskriminaci a stigmatizaci klientů služby a respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho pohlaví, věk, zdravotní stav, národnost, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a životní historii.   Pravidla etického chování účastníka skupiny Při práci ve skupině postupuje vždy s respektem ke všem stranám. Nevyužívá Svépomocnou vztahovou skupinu pro získávání klientů / klientek do vlastní soukromé praxe či soukromé praxe osob jemu blízkých. Respektuje soukromí, důstojnost a práva účastníků / účastnic a dbá na ochranu jejich osobních údajů. Neeviduje osobní data a další informace o účastnících, která jsou sdělována s ohledem na potřebnost při zajištění služeb a dalšího poradenství, které mají být poskytovány. Informace o účastnících eviduje pouze moderátor skupiny zastupující organizátora Nadační fond Filantia se souhlasem účastníka / účastnice, s výjimkou situací stanovených zákonem. Respektuje rozhodnutí účastníka / účastnice o řešení jeho / její situace. Nepřebírá odpovědnost za rozhodování a chování účastníka / účastnice. K účastníkům / účastnicím zaujímá nehodnotící postoj.     Ve vztahu k Nadačnímu fondu Filantia účastník / účastnice: Respektuje Vnitřní pravidla a Metodické postupy. Pomáhá vytvořit prostředí podněcující osobní rozvoj a zdravé vztahy.   Mlčenlivost Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s přípravou a výkonem Svépomocné skupiny. Mlčenlivost se vztahuje na celý průběh Svépomocné skupiny a dobu tří let po ukončení aktivní účasti člena skupiny. Povinností mlčenlivosti nejsou účastníci vázáni, stanoví-li to zvláštní právní předpis, a dále v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, je-li předmětem řízení Spor plynoucí z výkonu činnosti moderátora skupiny a mezi účastníky, a dále v rozsahu nezbytném pro svou obranu v rámci výkonu dohledu nad činností moderátora nebo v kárném řízení.   Vnitřní pravidla svépomocné skupiny účast ve skupině je dobrovolná skupina není monitorována, nahrávána, nejsou pořizované fotografické materiály bez souhlasu účastníků / účastnic soukromá a osobní data účastníků smí evidovat pouze moderátor skupiny zastupující organizátora Nadační fond Filantia se souhlasem účastníka / účastnice za účelem zajištění odborné služby   Jméno:   Podpis:

Read more
Partneři projektu
           

Read more